италиански означения на темпо

Бавни темпа

largo (ларго) – широко, бавно
lento (ленто) – бавно, протяжно
adagio (ададжо) – бавно
grave (граве) – тежко

Умерени темпа

andante (анданте) – ходом, спокойно
andantino (андантино) – бавничко
moderato (модерато) – умерено
sostenuto (состенуто) – сдържано
comodo (комодо) – удобно
allegretto (алегрето) – весело, бързичко

Бързи темпа

allegro (алегро) – бързо, весело
vivo (виво) – живо
vivace (виваче) – живо
presto (престо) – бързо
prestissimo (престисимо) – най-бързо

Означения за отклонение от темпото

accelerando (ачелерандо) – постепенно забързване
animando (анимандо) – постепенно оживяване
stretto (стрето) – ускорено, сбито
stringendo (стринджендо) – ускорявайки
precipitando (пречипитандо) – ускоряване на движението
pui mosso (пю моса) – по-раздвижено
ritenuto (ритенуто) – забавено
ritardando (ритардандо) – забавяйки
rallentando (ралентандо) – забавяйки
allentando (алентандо) – със забавяне
allargando (аларгандо) – забавяне
meno mosso (мено мосо) – по-бавно
ad libitum (ат либитум) – свободно, по желание
a piacere (а пиачере) – по желание
tempo rubato (темпо рубато) – свободно темпо

Допълнителни oзначения

tempo I (темпо I) – първоначалното темпо
a tempo(а темпо) – завръщане към основното темпо след отклонение
tempo giusto (темпо джусто) – точно, вярно темпо
come prima (коме прима) – както преди
l’istesso tempo (листесо темпо) – същото темпо
molto (молто) – много
assai (асаи) – доста
possibile (посибиле) – възможно
con moto (кон мото) – подвижно
non troppo (нон тропо) – не твърде
non tanto (нон танто) – не много
sempre (семпре) – постоянно, винаги
simile (симиле) – подобно, по същия начин
poco (поко) – малко
poco a poco (поко а поко) – малко по малко, постепенно


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net