лад, гама

Когато звучи едно музикално произведение, някои от тоновете създават у нас впечатление за завършеност. Наричаме тези тонове устойчиви. Останалите тонове наричаме наустойчиви. При тях усещаме някакво „желание“ да се придвижат нагоре или надолу и да потърсят упора в устойчивите тонове. Един тон може да придобие значение на устойчив или неустойчив само когато е поставен в съотношение с други тонове. Това съоношение на група тонове в резултат на което някои тонове са станали устойчиви, а други неустойчиви наричаме лад.

Лад на който устойчивите степени образуват мажорно тризвучие се нарича мажорен (dur), ако образуват минорно тризвучие лада е минорен (moll).

Лад съставен от седем тона, които могат да бъдат подредени на чисти квинти е диатоничен.

Най-устойчивия тон на лада се нарича тоника. Можем да определим какъв е лада и кои са устойчивите и неустойчивите му тонове чрез мелодия, която съдържа всичките му тонове, чрез трите главни тризвучия или чрез гамата.

Лад чийто тонове са подредени постепенно, възходящо или низходящо от тоника до тоника се нарича гама. Тоновете на лада се наричат още степени. Степените се номерират спрямо тониката – първа степен.

гама до мажор

Заградените степени – първа, трета и пета – са устойчивите степени на лада. Ладът получава името си от първа степен (тониката) и от вида на тризвучието образузвано между първа, трета и пета степен – мажорно или минорно тризвучие. Степените на лада имат следните наименования:

първа степен I – тоника
втора степен II – горен водещ тон
трета степен III – горна медианта
четвърта степен IV – субдоминанта
пета степен V – доминанта
шеста степен VI – долна медианта
седма степен VII – чуствителен тон (долен водещ тон)


Google реклама


мажор и минор

1. Разновидности на мажор

натурален мажор

Мажорен лад при който между трета и четвърта и между седма и първа степен има полутон, а между всички останали степени има цели тонове се нарича натурален.

хармоничен мажор

хармоничен мажор

За да се получи по-характерно звучене на субдоминантовия акорд се понижава VI-та степен на лада. Получават се три полутона – между III и IV, V и VI и VII и I (VIII) степени. Характерна за хармоничния мажор е увеличената секунта между VI и VII степен. Увеличаната секунда се нарича още хиатус.

мелодичен мажор

мелодичен мажор

Тъй като хиатуса бил смята за немелодичен ни труден за изпяване се прибягвало до понижение и на VII-ма степен. Така се получила друга разновидност на мажора – мелодичен. Полутоновете са между III и IV, V и VI степен, а между останалите степени има цели тонове. При прозвучаване на мелодичен мажор в низходяща посока преди прозвучаването на трета степен имаме усещането минорен лад.

бихармоничен мажор

бихармоничен мажор
Бихармоничния мажор е наричан още цигански или ориенталски. Има четири полутона между – I и II, III и IV, V и VI, VII и I (VIII) степени, както и два хиатуса между II и III, VI и VII степен.

лидийски мажор

лидийски мажор

Лийския мажор се различава от натуралния по повишената четвърта степен. Така между първа и четвърта степен се образува характерния интервал за лидийския лад – увеличена (лидийска) кварта. Полутонове се получават между IV и V, VII и I степен, между останалите степени има цели тонове.

миксолидийски мажор

миксолидийски мажор

Миксолидийския мажор се различава от натуралния с понижената си седма степен, като така се образува характерната за лада малка септима между първа и седма степен. Полутонове се получават между III и IV, VI и VII степени. Между останалите степени са цели тонове.

2. Разновидности на минор

натурален минор

натурален минор

Минорен лад при който между II и III, V и VI степен има полутонове, а между всички останали степени цели тонове се нарича натурален.

хармоничен минор

хармоничен минор

За да се получи по-характерно звучене на доминантовия акорд се повишава VII степен на лада. Получават се полутонове между II и III, V и VI, VII и I степен, хиатус между VI и VII степен и три цели тона между I и II, III и IV, IV и V степен.

мелодичен минор

мелодичен минор

Тъй като хиатуса бил смята за немелодичен ни труден за изпяване се прибягвало до повишение и на VI-та степен. Така се получила друга разновидност на минора – мелодичен. Полутоновете са между II и III, VII и I степен, а между останалите степени има цели тонове. При прозвучаване на мелодичен минор в низходяща посока преди прозвучаването на трета степен имаме усещането мажорен лад.

бихармоничен минор

бихармоничен минор

Бихармоничния минор (както и бихармоничния мажор) е наричан още цигански или ориенталски. Има четири полутона между – II и III, IV и V, V и VI, VII и I (VIII) степени, както и два хиатуса между III и IV, VI и VII степен. Цял тон има само между I и II степени.

дорийски минор

дорийски минор

Дорийския минор се различава от натуралния по повишената шеста степен. Така между първа и шеста степен се образува характерния интервал за дорийския лад – голяма (дорийска) секста. Полутонове се получават между II и III, VI и VII степен, между останалите степени има цели тонове.

фригийски минор

фригийски минор

Фригийския минор се различава от натуралния по понижената втора степен. Така между първа и втора степен се образува характерния интервал за фригийски лад – малка (фригийска) секунда. Полутонове се получават между I и II, V и VI степен, между останалите степени има цели тонове.

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net