акорди

Всяко съзвучие от три или повече тона, които са или могат да бъдат подредени по терци се нарича акорд.

съзвучие от три или повече тона, които са или могат да бъдат подредени по терци се нарича акорд
В зависимост от броя на тоновете, акордите биват: тризвучия, четиризвучия, петзвучия и т.н.

тризвучия

Трите тона на тризвучието имат следните имена: основен – тона върху който се построява тризвучието по терци ; терцов – тона който стои на интервал терца от основния тон ; квинтов – тона, който стои на квинта от основния.

основен, терцов и квинтов тон на тризвучие квинтакорд

Тоновете на тризвучието запазват имената си и когато не са подредени по терци.

квартсекстакорд

Най-долния (най-ниския) тон определя хармоническото положение (обръщението) на акорда. Когато в най-ниския глас се намира основния тон казваме, че тризвучието е в основно хармоническо положение – квинтакорд ; в най-ниския глас е терцовия тон – терцово хармоническо положение – секстакорд ; в най-ниския глас е квинтовия тон – квинтови хармоническо положение – квартсекстакорд.
Най-горния (най-високия) тон определя мелодическото положение на акорда. То също може да бъде основно, терцово и квинтово.
В зависимост от големината на терцата и квинтата съответно между основния и терцовия и основния и квинтовия тон, тризвучията могат да са:
1. Мажорно – голяма терца и чиста квинта
2. Минорно – малка терца и чиста квинта
3. Умалено – малка терца и умалена квинта
4. Увеличено – голяма терца и увеличена квинта

четиризвучия

Тоновете на четиризвучието имат следните имена: основен – тона върху който се построява четиризвучието по терци ; терцов – тона който стои на интервал терца от основния тон ; квинтов – тона, който стои на квинта от основния ; септимов – тона, който стои на септима от основния тон.

септакорд в основно хармоническо положжение
Четиризвучията имат четири хармонически положения: основно – в най-ниския глас е основния тон – септакотд ; терцово – в най-ниския глас е терцовия тон – квинтсекстакорд ; квинтово – в най-ниския глас е квинтовия тон – терцквартакорд ; септимово – в най-ниския глас е септимовия тон – секундакорд. Четиризвучията могат да бъдат в основно, терцово, квинтово или септимово мелодическо положение.
В зависимост от големината на терцата, квинтата и септимата съответно между основния и терцовия, основния и квинтовия и основния и септимовия тон има няколко видя ветиризвучия, като за най-характерно можем да посочим мажорно малкото тризвучие – изградено от голяма терца, чиста квинта и малка септима.


Google реклама

Share
musicabv.com I музикална теория I музикални интрументи I PC музикант I контакт I карта на сайта I icn I ozvuchavane.net